Raad van Beheer


Raad van Beheer pagina

Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met relaties tussen mensen en (ras)honden.

In de eerste plaats is dat kennis van het fokken van raszuivere honden.   Maar ook gezondheid, welzijn en alle vormen van hondensport worden gerekend tot de kynologie.

Dat is een omvangrijk werkterrein, als bedacht wordt dat Nederlanders met elkaar ruim 1,5 miljoen honden hebben (bron: Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2011, HAS), waarvan ongeveer 500.000 rashonden (circa 35% van totale populatie), behorend tot de circa driehonderd in Nederland erkende rassen.   In 21% van de huishoudens maakt een hond onderdeel uit van het huishouden.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is het overkoepelende orgaan op dit gebied in Nederland.   In andere landen wordt de overkoepelende organisatie meestal aangeduid met de term Kennel Club.

De Raad van Beheer informeert alle hondenliefhebbers via de uitgebreide website: www.raadvanbeheer.nl

Klik hier voor de tarieven van de Raad van Beheer.

Klik hier voor informatie over het besluit houders van dieren dat sinds 1 juli 2014 van kracht is.   Dit is de  nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en -wedstrijden.

 


Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.   De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten.   Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen.   Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen.   Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1. De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure.   Dit betekent:

 • Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
 • Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
 • Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.
 •  

  2. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

  3. Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft.   De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

  4. Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

   


  Besluiten 35 e Algemene Vergadering

  Raad van Beheer d.d. 23 november 2013

  Samenvatting besluiten 35e Algemene Vergadering 23 november 2013

  Notulen Algemene Vergadering 17 april en 22 juni 2013 - goedgekeurd

  Begroting 2014 - goedgekeurd

  Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole.   Het voorstel is aangenomen.   De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole bij alle pups is uiterlijk 1 juni 2014.   Als laboratorium voor opslag en controle is VHL / Certagen gekozen door de Algemene Vergadering.   De procedure voor afname en borging van het materiaal in een uitvoeringsregel wordt de komende periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid.   Meer informatie over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.

  Voorstel wijziging artikel VI.5 KR over deelname activiteiten niet aangesloten verenigingen.   Het voorstel tot wijziging artikel VI.5 KR + notitie CNAK (commissie niet aangesloten kynologie) over deelname aan activiteiten bij niet aangesloten verenigingen is aangenomen.   Het voorstel was om niet het hele artikel te schrappen.   Het gewijzigde artikel is een versoepeling van het eerdere verbod.   Dit betekent dat het voortaan uitsluitend voor keurmeesters verboden is te ambteren bij gereglementeerde evenementen die door een niet aangesloten vereniging worden georganiseerd.

  Voorstel evenementen voor eigen leden.   Het voorstel tot wijziging Artikel V.3 KR lid 1, is aangenomen.   In de praktijk bestond bij verenigingen de behoefte om ook evenementen te kunnen organiseren die alleen voor de eigen leden toegankelijk zijn.   Dit vereiste een aanpassing van het KR.

  Voorstel Wijziging Titel 4, toevoeging Watersport Voorstel wijziging artikelen V.38, V.39, V.44 KR met toevoeging watersport aangenomen.   In de bestuursvergadering van mei is het Brevettenprogramma voor Watersport met honden vastgesteld.   Naar aanleiding hiervan stelde het bestuur een aantal KR wijzigingen voor waardoor de volgende zaken worden geregeld:

 • 1. Inbedding watersport binnen Commissie Werkhonden
 • 2. Benoeming van keurmeesters watersport (opleiding en examen wordt separaat geregeld)
 • 3. Titels watersport
 • Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur.   Voorstel tot wijziging is aangenomen.

  In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie mochten verlaten.   Zowel bestuur als TGVN vonden dit niet meer wenselijk.   In de ons omringende landen is het vertrek na de keuringen ook gebruikelijk.   Voor veel beginnende exposanten is deze oude regelgeving dan ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel discussie en agressie bij uitgang.   In de wijziging is vastgelegd dat men na de keuring het terrein mag verlaten.   De organisatie zal twee aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn voor de keuring.

  Voorstel Benelux Winner en Benelux Champion.   Het voorstel tot toevoeging Benelux Winner en Benelux Champion titels en de aanpassing van het KR is aangenomen.   Het voorstel is een samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg voor Benelux Winner en - bij het behalen van deze titel in alle 3 de landen - de titel Benelux Champion.   Eveneens zal de titel Benelux Junior Champion en de titel Benelux Junior Winner en de titel Benelux Veteran Champion en Benelux Veteran Winner vergeven gaan worden.   Om dit alles mogelijk te maken zijn artikelen IV.46A, IV.47A en IV.47A van het KR herschreven.

  Voorstel afschaffing verplichte benching.   Voorstel tot wijziging art. IV.68, IV.72 KR + art. 19, 70, 71, 74, 75, 87 van Uitvoeringsregels (afschaffing verplichte benching) is aangenomen.   Reeds eerder werd besloten de verplichting om benching te plaatsen op de tentoonstellingen door de organisatie te laten vervallen.   Mede om de benching ook daadwerkelijk van de hand te kunnen doen moeten artikelen IV.68 en IV.72 van het KR en de uitvoeringsregels worden aangepast.   Na verkoop van de benching kan er door de organisaties geen benching meer via de Raad van Beheer worden geregeld.

  Voorstel wijziging reglement van orde stemkastjes.   Voorstel tot wijziging artikel 10 RvO, reglement van orde, is aangenomen.   In het verleden heeft de Algemene Vergadering bij het stemmen gebruik gemaakt van groene, rode en witte stemkaarten.   Recentelijk is ook gebruik gemaakt van stemkastjes.   Dit heeft de goede gang van zaken op de vergaderingen bevorderd en daarom werd voorgesteld het Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering aan deze praktijk aan te passen.

  Alle voorstellen treden in werking vanaf 1 januari 2014 m.u.v. voorstel DNA afname en afstamming controle.   Deze gaat in per 1 juni 2014.

   


  Onderwerp: Standpunten Raad van Beheer certificering en koopcontract

  Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

  Geacht bestuur, secretariaat,

  Naar aanleiding van diverse vragen omtrent de certificering van (ras)honden en vragen over een uniform koopcontract heeft de Raad van Beheer bijgaande standpunten vastgesteld en gepubliceerd.

   

  Standpunt Raad van Beheer over certificering

  De Raad van Beheer wil graag dat het algehele niveau van de hondenfokkerij verbetert op het gebied van welzijn en gezondheid.    Naast de minimale wettelijke kaders wil de Raad van Beheer aanvullende kaders die zorgen voor een gezonde en sociale (ras)hond.

  De Raad van Beheer is voorstander van een vorm van certificering waarin fokkers die voldoen aan de regelgeving van de Raad van Beheer, waaronder het basisreglement Welzijn & Gezondheid, én aan het Verenigingsfokreglement, zich kunnen onderscheiden van fokkers die dat nalaten.

  Deze vorm van certificering of het voeren van een keurmerk is ook door de Raad van Beheer opgenomen in haar visie in het plan voor de gezonde en sociale hond in Nederland.

  De Raad van Beheer is nadrukkelijk van mening dat deze vorm van certificering ook ruimte moet bieden aan de hobbymatige en kleinschalige fokkers van (ras)honden en/of hun nesten en niet alleen aan de beroepsmatige fokkers van (ras)honden.

  De certificering moet voor de hobbymatige fokker en/of zijn nesten haalbaar en betaalbaar zijn.

  Binnen deze voorwaarden is de Raad van Beheer voorstander van certificering van fokkers van (ras)honden en/of hun nesten en zal zij waar mogelijk hieraan ondersteuning bieden.

   

  Standpunt Raad van Beheer over uniform koopcontract

  Bij het Ministerie van Economische Zaken is er een door de sector ondersteund projectvoorstel ingediend waarbij een koopcontract voor fokkers en pupkopers onderdeel is van het project.

  De Raad van Beheer erkent de waarde van een goed koopcontract waarin voor pupkoper en fokker duidelijke afspraken staan.   Als voorlichtingsmedium ziet de Raad van Beheer een overdrachtsdocument als een beter instrument voor de voorlichting van fokker naar pupkoper.

  Indien er een uniform koopcontract wordt gemaakt stelt de Raad van Beheer daaraan de voorwaarde dat dit breed door de sector wordt gedragen en dat de belangen van fokkers van rashonden hierin nadrukkelijk meegenomen worden.   Tevens dienen de bouwstenen van het contract ruimte te bieden voor de afzonderlijke hondenrassen om specifieke invulling te geven aan het contract.

  De Raad van Beheer zal haar medewerking verlenen aan het project van de overheid.   Dit betekent dat er tot aan de oplevering hiervan, verwachting is medio 2014, door de Raad van Beheer geen eigen koopcontract wordt uitgegeven.

   


  Onderwerp: Update Vara Kassa

  Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

  Geacht bestuur,

  Bijgaand nieuwsbericht hebben wij op onze website geplaatst als update over Vara Kassa.

  Wij vonden het van belang u hierover te informeren.

  Update Vara Kassa

  Datum: 03-12-13

  Als reactie op diverse vragen die ons hebben bereikt over de uitzending van Vara Kassa de volgende update:

  Tijdens de uitzending van Vara Kassa heeft de heer mr. F. Bonefaas deelgenomen aan de discussie.

  De Raad van Beheer is door de redactie van Vara Kassa benaderd voor informatie over het onderwerp.   Het onderwerp van Vara Kassa had een sterk privaatrechtelijk karakter, namelijk overeenkomsten tussen fokker en pupkoper.   De Raad van Beheer is nadrukkelijk geen formele partij bij een overeenkomst tussen fokker en pupkoper: dit is een aangelegenheid tussen deze twee partijen.

  Om Vara Kassa toch van dienst te zijn, heeft de Raad van Beheer daarop de redactie gewezen op de expertise en ervaring van de heer Bonefaas in dit soort kwesties.   De toestemming voor het doorgeven van zijn gegevens heeft de Raad van Beheer vooraf afgestemd met de heer Bonefaas.

  De deelname van de heer Bonefaas was op persoonlijke titel.   In de uitzending werd onterecht de term "advocaat van de brancheorganisatie" gebruikt.   Hiermee zou de suggestie kunnen worden gewekt dat de heer Bonefaas als advocaat voor de Raad van Beheer zou werken.   De Raad van Beheer wil benadrukken dat dit niet het geval is.

  Sitemap

  Op de sitemap kunt u een overzicht vinden van hoe de website in elkaar steekt en waar alles staat.

  Sitemap

  Vertaling / Translation

  De vertaling wordt uitgevoerd middels Google, dat betekent dat de vertaling niet altijd adequaat is.  Copyright 2021 Schipperkes Vrienden Nederland. All Rights Reserved. Privacyverklaring.